NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

 1. Bendrosios sąlygos
  1. Partan.eu yra elektroninės prekybos automobilių dalimis interneto svetainė (toliau – Partan.eu, svetainė), suteikianti jos vartotojams galimybes išsirinkti pageidaujamas detales ir jas įsigyti, sudarant nuotolines pirkimo – pardavimo sutartis.
  2. Partan.eu yra valdoma UAB „Pabaltijo automobilių prekyba“, į.k. 300044291, buveinės adresas Švenčionių g. 2c, LT-45174 Kaunas, Lietuvos Respublika tel.+370 676 27060, el. pašto adresas – pap@pap.lt (toliau – pardavėjas).
  3. Visos Partan.eu sudaromos nuotolines pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaromos su UAB „Pabaltijo automobilių prekyba“, kas suteikia šiais įmonei visas su tuo susijusias teises ir pareigas.
  4. Vartotojai naudodami Partan.eu patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
  5. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kada pakeisti šias Taisykles apie jų pakeitimą informuodamas vartotojus Partan.eu tinklapyje.
 2. Prekių įsigijimas, pristatymas ir sutarties atsisakymas
  1. Pirkėjas pasirinkęs prekę ir norėdamas ją įsigyti per svetainės elektroninę parduotuvę, privalo pateikti kontaktinį el. paštą, asmeninius duomenis reikalingus prekės pristatymui, pasirinkti pristatymo ir apmokėjimo būdą. Pateikus šiuos duomenis, pirkėjas privalo susipažinti su nuotoline pirkimo – pardavimo sutartimi, tą patvirtinant varnele pažymėti „Sutinku su šios sutarties nuostatomis". Sutarties patvirtinimas ir prekės kainos apmokėjimas tarp pirkėjo ir pardavėjo sukuria pirkimo - pardavimo civilinius santykius bei atitinkamas teises ir pareigas, išskyrus tuo atvejus, kai pirkėjas pasirenka prekė apmokėti ją atsiimant tiesiogiai iš pardavėjo.
  2. Patvirtindamas konkrečios prekės pirkimą Pirkėjas sutinka su Pardavėjo skelbime specialiosiomis sutarties sąlygomis bei savo nuožiūra pasirenka alternatyvias sąlygas kaip pristatymo ir apmokėjimo būdas.
  3. Pirkėjas privalo nurodyti teisingus kontaktinius duomenis. Nurodžius neteisingus kontaktinius duomenis, Pardavėjas neatsako už bet kokias dėl to kilusias visas neigiamas pasekmes Pirkėjui.
  4. Pirkėjas, priimdamas prekę, privalo apžiūrėti jos išorinę būklę ar patikrinti ar ji yra veikianti, jei prekės pobūdis leidžia tą padaryti prekės priėmimo metu. Pirkėjas prekės priėmimo metu nenurodęs pastabų dėl jos išorinės būklės ar veikimo (jei tą buvo galima patikrinti priėmimo metu), negali šiais trūkumais remtis ateityje ir dėl to reikšti Pardavėjui pretenzijas ar reikalavimus. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekės trūkumų, kurie buvo nurodyti skelbime.
  5. Prekių pristatymo metu, be svarių priežasčių atsisakius priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas ir jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Pakartotinis prekių pristatymas galimas kompensavus prekės grąžinimo išlaidas ir apmokėjus pakartotinio siuntimo kainą.
  6. Pardavėjas turi teisę per tris dienas nuo sutarties sudarymo, jos atsisakyti dėl bet kokių priežasčių, apie tai raštu informuodamas Pirkėją ir grąžindamas avansu sumokėtą prekės kainą.
  7. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties per 14 dienų dėl bet kokių priežasčių, šį terminą skaičiuojant nuo prekės gavimo dienos (CK 6.22810 str.). Šis terminas negali būti pratęsiamas dėl bet kokių priežasčių, išskyrus Pardavėjo sutikimą. Apie Sutarties atsisakymą, Pirkėjas turi informuoti el. paštu ir atsiųsti prekę atgal, Pardavėjas per 10 dienų grąžina Pirkėjo sumokėtą prekės kainą ir prekės siuntimo išlaidas, tačiau nekompensuoja Pirkėjo patirtų prekės grąžinimo išlaidų. Nepaisant to, jeigu nustatoma, kad prekė buvo naudota ar sugadinta dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas gali priimti sprendimą atsisakyti grąžinti pinigus, pateikdamas motyvuotą atsakymą raštu. Tokiu atveju, Pirkėjo pageidavimu prekė jam gali būti siunčiama atgal, jeigu jis kompensuoja Pardavėjui jos siuntimo išlaidas.
 3. Garantija ir pinigų grąžinimas
  1. Standartiniu atveju, prekės kokybė ir jai suteikiama garantija apibrėžiama Pardavėjui įkeliant skelbimą ir pažymint ar prekė yra nauja ar naudota:
   1. Nauja prekė – neturi jokių trūkumų ir yra tinkama naudoti pagal paskirtį. Pardavėjas tokiai prekei suteikia 2 metų garantinį terminą.
   2. Naudota prekė – prieš tai naudota prekė, kuri Pardavėjo buvo apžiūrėta tik išoriškai, todėl Pardavėjas negali garantuoti jos kokybės ir užtikrinti galimybės ją naudoti pagal paskirtį. Tačiau, jeigu ją įsigijus ar jos naudojimo eigoje, paaiškėja, kad dėl prekės defektų prekės negalima naudoti pagal paskirtį, per 2 mėnesius nuo prekės gavimo Pirkėjas turi teisę ją grąžinti ir atgauti sumokėtą kainą.
  2. Pardavėjo pasirinkimu, skelbime gali būti nurodomos kitokios prekės savybės ir joms suteikiama specifinė garantija.
  3. Garantija, nėra taikoma tiems atvejams, kai prekė yra sugadinama dėl paties Pirkėjo kaltės – tiek tyčinių, tiek neatsargių veiksmų, tame tarpe, dėl netinkamo prekės montavimo, ir tik tais atvejais, kai atsiradę defektai trukdo naudoti prekę pagal paskirtį. Trūkumai apie kuriuos Pirkėjas žino arba jie yra tokie akivaizdūs, kad bet koks pirkėjas gali juos nustatyti be jokio specialaus tyrimo nėra garantijos objektas.
  4. Garantijos taikymo procedūra: 1) Pirkėjas siekdamas pasinaudoti garantija, privalo per garantinį terminą informuoti Pardavėją el. paštu nurodydamas savo užsakymo numerį, aiškiai aprašyti atsiradusį defektą, aplinkybes, kurių pasėkoje defektas atsirado. 2) Pardavėjas privalo priimti sprendimą dėl garantijos taikymo per 14 dienų. Pardavėjas įvertinęs pateiktą informaciją, siekdamas atskleisti defekto atsiradimo aplinkybes, turi teisę paprašyti pateikti konkrečius papildomus duomenis ar įrodymus, reikalingus priimti sprendimą dėl garantijos taikymo, kas, pratęsią sprendimo dėl garantijos taikymo priėmimo terminą. 3) Priėmus teigiamą sprendimą dėl garantijos taikymo, pirkėjas yra informuojamas el. paštu bei jam nurodoma atsiųsti grąžinama prekę. Gavus prekę, pinigai grąžinami per 10 dienų. Nepaisant to, Pardavėjas pamatęs, kad grąžinta prekė neatitinka Pirkėjo pateiktos informacijos t.y. nustato, kad prekė buvo sugadinta dėl jo kaltės ar nerūpestingumo, gali priimti sprendimą negrąžinti pinigų apie tai informuodamas Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui pageidaujant Prekė gali būti nusiųsta jam atgal, Pirkėjui apmokant siuntimo išlaidas.
  5. Pirkėjui siekiant pasinaudoti teise per 2 mėnesius grąžinti naudotą prekę, kurios negalima naudoti pagal paskirtį, yra taikomi tie patys apribojimai (žr. 3.3. p.) ir tapati procedūrą kaip ir garantijos atveju (žr. 3.4. p.).
  6. Gražinant prekę tiek 3.4. p., tiek 3.5. p. nurodytais pagrindais, Pardavėjas kompensuoja Pirkėjui prekės siuntimo išlaidos, tačiau nekompensuoja prekės montavimo išlaidų ar bet kokių kitų Pirkėjo patirtų išlaidų, taip pat turtinės ar neturtinės žalos, kurią Pirkėjas patyrė dėl prekės kokybės trūkumų.
 4. Asmens duomenų apsauga
  1. Vartotojas partan.eu pateikęs savo asmens duomenis, tą daro laisva valia ir sutinka, kad jie būtų saugomi ir tvarkomi internetiniame tinklapyje 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos dienos.
  2. Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas vartotojams, skelbimų duomenų bazės bei pirkimų – pardavimo sandorių administravimo tikslais.
  3. Vartotojai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Vartotojas visus prašymus Paslaugos teikėjui, susijusius su vartotojo asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu.
  4. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
  5. Paslaugos teikėjas įsipareigoja neteikti vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.
  6. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Paslaugos teikėjui teisę siųsti vartotojui Paslaugos teikėjo paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus, nebent vartotojas atsisakyto gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Paslaugos teikėją raštu.
 5. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas
  1. Visiems ginčams kylantiems tarp Paslaugos teisėjo ir vartotojo yra taikoma LR teisė.
  2. Ginčų nepavykus išspręsti neteismine tvarka, jie yra nagrinėjami Lietuvos Respublikoje, Paslaugos teikėjo registruotos buveinės teismuose pagal kompetenciją.